Komisja Europejska przedstawiła propozycję decyzji zawierającej wykaz sektorów i podsektorów, które w latach 2015-2019 będą korzystać z bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Sektory wymienione w tym wykazie zostały uznane przez Komisję Europejską za narażone na ryzyko ucieczki emisji (tzw. „carbon leakage”). Przydział uprawnień do emisji dla instalacji funkcjonujących w tych sektorach powinien pokryć ich zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji w większym stopniu niż w sektorach pozostałych.

Podobnie, jak w przypadku obecnie obowiązującego wykazu „carbon leakage”, Komisja Europejska przeprowadziła ocenę ilościową i jakościową, na podstawie wytycznych wynikających z dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (zwanej dalej: „dyrektywą EU ETS”). Większość sektorów została dodana do projektu wykazu na podstawie kryteriów ilościowych związanych z intensywnością handlu oraz bezpośrednimi i pośrednimi kosztami dodatkowymi, określonymi w artykule 10a ust. 15 i 16 dyrektywy EU ETS. Pozostałe sektory zostały ocenione w oparciu o kryteria jakościowe, zgodnie z art. 10a ust. 17 dyrektywy EU ETS. Za zagrożone zjawiskiem „ucieczki emisji” zostało uznane łącznie 175 sektorów przemysłu. Sektory te, to m.in.: produkcja stali, cementu, nawozów, chemikaliów, ceramiki, gumowych opon, aluminium i elektroniki.

Projekt wykazu na lata 2015-2019 zostanie najpierw zatwierdzony przez Komitet ds. Zmian Klimatu UE, a następnie przez Parlament Europejski. Komisja powinna przyjąć nową decyzję do końca 2014 roku.

Warto przypomnieć, że pojęcie ucieczki emisji odnosi się do zjawiska polegającego na przenoszeniu produkcji, ze względu na koszty generowane przez politykę klimatyczną, do krajów spoza Unii Europejskiej, w których obowiązują bardziej liberalne zasady w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

W celu zapewnienia konkurencyjności przemysłu objętego systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, sektory narażone na to zjawisko otrzymują więcej uprawnień do emisji w III okresie rozliczeniowym (2013-2020). Takie podejście ma na celu wyrównanie szans w zderzeniu z konkurencją z krajów spoza Unii Europejskiej.

Pierwszy wykaz  sektorów narażonych na ucieczkę emisji został przyjęty przez Komisję Europejską w 2009 r. Zmiany do wykazu zostały wprowadzone  w latach 2011, 2012 i 2013.  Zgodnie z przepisami dyrektywy EU ETS Komisja Europejska ustala nowy wykaz sektorów co pięć lat. Wykaz sektorów, który jest obecnie przygotowywany przez Komisję Europejską będzie obowiązywał w okresie 2015-2019.

Autor: Beata Brynczak